Najpopularniejsze imiona w Polsce | Nasze Imiona
Imiona Polek i Polaków, pochodzenie, znaczenie, rankingi, imiennicy, zdrobnienia, porady i mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Jedyny taki blog w Internecie.

Statystyki – Polska

Sta­ty­styki doty­czące imion nada­wa­nych w Polsce

»»» W roku 2013, sta­ty­styka częściowa

Nie jest to sta­ty­styka pełna,  jak jed­no­znacz­nie wynika z infor­ma­cji poda­nych w witry­nie Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych. Można przy­jąć, że  są to dane za 11 mie­sięcy roku 2013.

»»» W roku 2012, sta­ty­styka pełna

Obej­muje cały rok i przed­sta­wia dokładną liczbę nadań 50 naj­po­pu­lar­niej­szych imion dziew­cząt i 50 chłop­ców w całej Pol­sce. Jest to ważne, bo w Inter­ne­cie dostępne są liczne infor­ma­cje czę­ściowe, np. ogra­ni­czone do jakie­goś mia­sta lub doty­czące tylko czę­ści roku.

Naj­po­pu­lar­niej­sze imiona żeńskie w Pol­sce, 2001–2012, wykres

Naj­po­pu­lar­niej­sze imiona męskie w Pol­sce, 2001–2012, wykres

W roku 2012, sta­ty­styka czę­ściowa i uwagi krytyczne

W roku 2011

W roku 2010 

W roku 2009

W roku 2008

W roku 2007

W roku 2006

Wg bazy PESEL, źródło: Mini­ster­stwo Spraw Wewnętrz­nych (chyba że podano inaczej)

========================


====================

Linki do katalogów

Dobre? Poin­for­muj o tym znajomych!

Komentarzy: 167 do wpisu “Statystyki – Polska”

 1. Marek pisze:

  Pro­szę o infor­ma­cję jak czę­sto w ostat­nich latach było nada­wane imię Rita.

  Z góry dzię­kuje za odpowiedź.

 2. Kasia pisze:

  Witam.
  Chcia­ła­bym dać synowi na imię Flo­rian. Inte­re­suje mnie jak czę­sto jest nada­wane? Bo wydaje mi się,że obec­nie bar­dzo rzadko.

  Pozdra­wiam

 3. Agnieszka pisze:

  Dzień dobry,
  panie Janie, a imię Kalikst? Co o nim wiemy i jak czę­sto jest nadawane?

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Wiemy, że pocho­dzi od grec­kiego słowa kal­li­stos ‘bar­dzo dobry, piękny’. Imię to nadano w okre­sie ostat­nich stu lat 226 razy, ale w latach 2001-10 ani razu.

 4. aneta pisze:

  Czy można dziew­czynce nadać imię Iza?

 5. Dawid pisze:

  Bar­dzo bogate dane na temat imion, podzi­wiam Twoją pracę.

 6. Iwona pisze:

  Witam ser­decz­nie, bede wdzieczna za poda­nie liczby nadan imie­nia Ina. Cie­kawi mnie row­niez pocho­dze­nie tego imie­nia (podobno popu­larne jest w Szwe­cji), gdyz nie­stety ciezko sie cze­go­kol­wiek doszukac…Pozdrawiam!

 7. Natalia pisze:

  Witam ser­decz­nie!
  Czy mogę zapy­tać o sta­ty­stykę męskiego imie­nia Wła­dy­sław? Kole­żanka twier­dzi, iż jest obec­nie popu­larne, a ja nie znam ani jed­nego Władka… Z góry dziękuję.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Imię to nada­wano w latach 2001-10 ok. 30 chłop­com rocz­nie, a co roku rodziło się ich ok. 180–200 tys. Czy można uznać za popu­larne imię, które nadaje się jed­nemu chłopcu na 3,5 tys.?

   • Natalia pisze:

    Dzię­kuję za szybką odpo­wiedź. Czyli ja mia­łam rację — nie można mówić o jakimś wzro­ście popu­lar­no­ści tego imie­nia w ostat­nich latach. :) Jesz­cze raz dziękuję.

 8. Joanna pisze:

  Witam
  Chcia­łam zapy­tać jak wygląda sytu­acja z imie­niem Milan które chce nadać mojemu nie naro­dzo­nemu jesz­cze synowi boje się że jak pój­dzie do przedszkola/szkoły dzieci będą się z niego wyśmie­wały.. jaki jest wzrost od 2012 roku do teraz ? z góry dziękuję!

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Nie sądzę, żeby z tego powodu dziecko mogło być wyśmie­wane. Oczy­wi­ście dzie­ciom bar­dziej się będzie koja­rzyło z nazwą zespołu pił­kar­skiego niż ze sło­wem „miły”, ale będzie to sko­ja­rze­nie bar­dzo pozy­tywne, dla chłop­ców zwłasz­cza.
   Nie mam aż tak aktu­al­nych danych, wiem tylko, że imię nadano 122 razy w roku 2010. W następ­nych latach pra­wie na pewno było podobnie.

 9. Anita pisze:

  Panie Dok­to­rze, chcia­ła­bym zadać Panu parę bar­dzo waż­nych dla mnie pytań:
  Ile razy w 2013 roku oraz w ciągu ostat­nich 5 lat, nadano imiona: Ade­lajda, Gustaw, Bona­wen­tura?
  Ile obec­nie w Pol­sce jest męż­czyzn o imie­niu Bona­wen­tura oraz Bra­jan.
  Czy imiona: Alek­san­dra i Bar­tosz można uznać za modne?

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Bar­dzo szcze­gó­łowe dane mam tylko za okres 2001-10. W tym okre­sie nadano imiona Ade­lajda 22 razy, Gustaw 644, Bona­wen­tura 0.
   Na pyta­nie „Ile obec­nie w Pol­sce jest męż­czyzn o imie­niu…” nie da się odpo­wie­dzieć, bo nikt nie ma tak szcze­gó­ło­wych i aktu­al­nych danych.
   Odkąd jed­nak takie dane się reje­struje — do roku 2011 zano­to­wano 222 męż­czyzn o imie­niu Bona­wen­tura i 3301 Bra­ja­nów.
   Alek­san­dra i Bar­tosz to bez wąt­pie­nia imiona modne.

 10. Walkiria pisze:

  Panie Dok­to­rze,

  Chcia­ła­bym wie­dzieć, jak wygląda sytu­acja imie­nia Edward, gdyż jestem cie­kawa czy pewien cykl ksią­żek przy­czy­nił się do zwięk­sze­nia liczby nadań. Inte­re­suje mnie okres od 1994 roku. czy mogła­bym pro­sić o dane z roz­bi­ciem na poszcze­gólne lata? Chcia­ła­bym jesz­cze pro­sić o dane doty­czące imie­nia Klara.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Cho­dzi pew­nie o Zmierzch S. Meyer. Jej powie­ści poja­wiły się w Pol­sce w r. 2009, chyba więc za wcze­śnie, żeby obser­wo­wać ich wpływ na popu­lar­ność imion w Pol­sce (o ile on w ogóle wystąpi). W poprzed­nich latach Edward nie mie­ścił się wśród 50 naj­po­pu­lar­niej­szych imion męskich. Bar­dzo szcze­gó­łowe dane mam tylko za okres 2001-10, a wtedy imię to nada­wano: 17, 6, 16, 20, 19, 14, 16, 18, 27, 30 razy rocz­nie (w sumie 183 w całej deka­dzie, podob­nie jak np. Bogu­mił i Bene­dykt).
   Klara to imię dość chęt­nie nada­wane (2272 nada­nia w okre­sie 2001-10, 461 w ostat­nim roku tego okresu), co ozna­cza, że jest w dru­giej pięć­dzie­siątce naj­po­pu­lar­niej­szych imion żeńskich.

 11. Marek pisze:

  Witam, czy ktoś wie, jak czę­sto nadano/na któ­rym miej­scu było imię EMMA w roku 2012/13/14?

  Gdzie to mogę sprawdzić?

  Dzię­kuję. m.

 12. Kinga pisze:

  witam chcia­ła­bym się dowie­dzieć jak bar­dzo popu­larne jest imię Karina

 13. Ola pisze:

  Dzień dobry!
  Mam dla Pana ogromną prośbę, a mia­no­wi­cie czy nie mógł by Pan poszu­kać dla mnie sta­ty­styk doty­czą­cych imion Flora, Łucja, Nina, Anto­nina, Adela i Ana­sta­zja?
  Bar­dzo pro­szę i z góry dziękuję!

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Podaje liczbę nadań w latach 2001-10 (pra­wie na pewno w obec­nym 10-leciu nic się nie zmieni).
   Flora 11, Łucja 4137 — ten­den­cja wzro­stowa (779 w ostat­nim roku dekady), Nina 6343 — ten­den­cja wzro­stowa (1156 w ostat­nim roku dekady), Anto­nina 9207 — mocna ten­den­cja wzro­stowa (2035 w ostat­nim roku dekady), Adela 266, Ana­sta­zja 4034 (ok. 550 nadań w ostat­nich latach dekady).

 14. Irmina pisze:

  Witam Panie Dok­to­rze!
  A imię Inka? Są jakieś sta­ty­styki dot. tego imienia???

  Gorąco pozdra­wiam!

 15. Wioletta pisze:

  Witam ser­decz­nie
  Chcia­la­bym sie dowie­dziec ile jest osob nosza­cych imie Wio­letta? Moze byc row­niez uwzgled­nione Vio­letta, Vio­leta, Wio­leta itp

  Cze­kam na odpo­wiedz
  Pozdrawiam!

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   A teraz takie cie­ka­wostki:
   Wio­leta 34949, Wio­letka 2, Wio­letta 74683, Wiol­leta 12, Wiol­letta 4.
   Vio­let 8, Vio­leta 549, Vio­letta 19678, Vio­lette 6, Viol­leta 11, Viol­letta 6.
   Pro­szę pamię­tać, że mogą to być imiona obco­kra­jow­ców, moż­liwe są też błędy w zapisie.

 16. Przemek pisze:

  Witam,

  Chciał­bym dowie­dzieć się jaka jest popu­lar­ność w Pol­sce imion Zie­mo­wit oraz Bła­żej, dzie­kuję z góry za pomoc :)

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Zie­mo­wit: Od kiedy pro­wa­dzi się sta­ty­styki, odno­to­wano 1803 nada­nia. W latach 2001-10 295 nadań.
   Bła­żej: Odno­to­wano 26912 nadań. W latach 2001-10 nato­miast 7762 z ten­den­cją wzro­stową (ponad 1100 nadań w latach 2009-10).

 17. Katarzyna pisze:

  Panie Dok­to­rze,

  podoba mi się imię Kasan­dra, jed­nakże nie zna­la­zlam go na liście imion zale­ca­nych. Była­bym bar­dzo wdzięczna ze wszel­kie Pana uwagi na temat tego imie­nia i jego nada­wa­nia wśród dziew­czy­nek. Czy dys­po­nuje Pan sta­ty­sty­kami przed­sta­wia­ją­cymi czę­sto­tli­wość nada­wa­nia tego imie­nia? Dla­czego nie zna­la­zło sie ono na liście? Spo­tka­łam sie ze opi­niami kilku osób, że nie dałyby tak córce na imię z powodu jego mito­lo­gicz­nej wła­ści­cielki. Oso­bi­ście uwa­żam taki argu­ment za nie­do­rzeczny. Jestem prze­ko­nana, ze w przy­padku zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści imion znaj­dzie się jego posia­daczka o tra­gicz­nym życiorysie.

  Dodat­kowo pro­si­ła­bym jesz­cze o sta­ty­styki imie­nia Ksenia.

  Dzię­kuję i pozdra­wiam,
  Kasia

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Pro­szę pamię­tać, że brak imie­nia na liście „imion zale­ca­nych” wcale nie ozna­cza, że są to imiona, któ­rych nie wolno nada­wać. Zresztą poda­łem warunki (raczej zacho­waw­cze) umiesz­cze­nia imion na liście.
   Imię to nadano dotąd 541 razy. W latach 2001-10 uro­dziło się 231 Kasandr, nie widać żadnych tren­dów — ani w górę, ani w dół.
   Kse­nia ma 3172 wła­ści­cie­lek — 318 uro­dziło się w latach 2001-10 (co roku ok. 30).

 18. Natalia pisze:

  Witam,
  Chcia­łam zapy­tać czy ist­nieje moż­li­wość uzy­ska­nia gdzieś infor­ma­cji o ilo­ści nada­wa­nia danych imion w pol­sce. Cho­dzi mi o imię Melody i Mor­fe­usz, ale rów­nież o zna­le­zie­nie wykazu imion rzadko spo­ty­ka­nych tak do 3 nadań w ciągu roku na literki M i N zarówno męskich oraz żeńskich.
  Pozdra­wiam.
  Natalia

 19. jowita pisze:

  Witam,
  Bar­dzo pra­gnę się dowie­dzieć jak było z popu­lar­no­ścią imie­nia Teo­dor w latach 2010–2013, oraz moim czyli Jowita. Bar­dzo dzię­kuję za informację.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Nie mam danych za 2011–13, w roku 2010 imię nadano 41 razy, a w całym poprzed­nim dzie­się­cio­le­ciu 206 razy. Z tego można wnio­sko­wać, że imię ostat­nio nadaje się 20–40 razy rocz­nie, a więc bar­dzo rzadko.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Imię Jowita w minio­nej deka­dzie było nada­wane ok. 100 razy rocz­nie. W okre­sie 2011–13 pra­wie na pewno było tak samo.

 20. Paulina pisze:

  Panie Dok­to­rze,

  czy jest Pan w sta­nie podać sta­ty­styki dla imion Arletta, Arleta oraz Iwetta i Iweta.

  Ser­decz­nie pozdrawiam

 21. Dominika pisze:

  Witam,
  mam dyle­mat w sto­sunku do jed­nego dam­skiego imie­nia : Ana­to­lia (lub Ana­tola), jako żeński odpo­wied­nik imie­nia Ana­tol, w zdrob­nie­niu Tola. Wiem, że jest to bar­dzo stare imię i choć teraz jest nie­po­pu­larne to daw­niej było dość czę­sto nada­wane. Chcia­ła­bym jed­nak wie­dzieć czy można okre­ślić od kiedy w Pol­sce (na zie­miach pol­skich) to imię było obecne, tzn. kiedy w przy­bli­że­niu poja­wiło się na naszych terenach?

 22. Ala pisze:

  Witam
  Chcia­la­bym sie dowie­dziec jaka jest sytu­acja z imie­niem Leila

 23. Agata pisze:

  Chcia­lam podzie­ko­wac za odpo­wiedz i jestem bar­dzo wdzieczna
  POzdrawiam

 24. AGATA pisze:

  witam chcia­la­bym sie dowie­dziec jak cze­sto w 2011 roku bylo nada­wane imie Tola gdyz nada­lam je mojej corce i sadze do dzis ze jest malo spo­ty­kane.
  Dru­gie pyta­nie to jak orgi­nalne jest imie Melisa iu czy w Pol­sce mozna je nada­wac dziew­czyn­kom.
  Zgory dziekuje

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Dla Toli mam dane za okres 2001-10, nadano je 259 razy, przy czym 58 razy w 2010. W 2011 pra­wie na pewno było podob­nie. Jest więc bar­dzo rzad­kie.
   Melisa to też imię bar­dzo rzad­kie, ostat­nio nada­wano je ok. 10 razy rocz­nie. Jest więc ory­gi­nalne i nie ma prze­szkód, żeby je nadawać.

 25. Agnieszka pisze:

  Witam,
  Czę­sto i z nie­małą przy­jem­no­ścią zaglą­dam na Pań­skiego bloga. W związku z fak­tem że za nie­całe dwa mie­siące przyj­dzie na świat nasza druga córa pro­si­ła­bym o infor­ma­cje doty­czące nadań imion: Laura, Roza­lia i Judyta, a także jak zmie­niała się popu­lar­ność tych imion na prze­strzeni ostat­nich lat.
  Z góry bar­dzo dzię­kuję.
  Pozdra­wiam,
  Agnieszka

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Laura — szczyt popu­lar­no­ści w 2011 (nadane 2668 razy, 24 miej­sce w ran­kingu, podob­nie jak np. Mag­da­lena, Wero­nika, w 2013 nadane 2180 dziew­czyn­kom), Roza­lia 229 w 2010 (jak Syl­wia, Aure­lia, popu­lar­ność raczej sta­bilna) i Judyta — mak­sy­mal­nie 306 w 2008 roku (podob­nie jak Dag­mara, Dorota, w następ­nych latach tro­chę mniej).

 26. Marta pisze:

  Witam. Jak wygląda sta­ty­styka imie­nia Łukasz z 1986 roku oraz Adrian z 2011 roku? Z góry dzię­kuję za odpowiedź.

 27. Katarzyna pisze:

  Chcia­ła­bym zapy­tać o imię Nikifor.Mój przy­szy­wany wujek miał tak na imię(zmarł wiele lat temu),jednak nigdy nie spo­tka­łam nikogo wię­cej o takim imie­niu, mimo popu­lar­no­ści filmu K. Krau­zego „Niki­for”. Czy są jakieś dane doty­czące tego imienia?

 28. milena pisze:

  Bar­dzo pro­szę Pana o okre­śle­nie popu­lar­no­ści imie­nia Rozalia,czy zupeł­nie wymiera już na tere­nie Pol­ski? Oraz dru­gie pyta­nie to imię Selena,czy jest ono tutaj znane? Z góry ser­decz­nie dziekuje.

 29. olga pisze:

  Witam,mam pyta­nie jak jest w Pol­sce z nada­wa­niem imion
  –Ines
  –Inez
  –Liwia
  –Livia

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Ines — 962, Inez — 1790, Liwia — 2738, Livia — 285 (w jakiejś czę­ści mogą to być imiona nie-Polek, bo PESEL takie rejestruje).

   • Olga pisze:

    Dzie­kuje za odpo­wiedz:-) a to sa dane do 2013 roku?

     • olga pisze:

      A czy jest jakaś moż­li­wość spraw­dze­nia do 2013 roku?Byłabym wdzięczna.

     • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

      W tej chwili nie mam takiej moż­li­wo­ści, może za kilka mie­sięcy.
      Pro­szę jed­nak się tym nie przej­mo­wać, róż­nice są nie­znaczne. Na pod­sta­wie danych z dekady 2001-10 można prze­wi­dzieć, że imiona te w latach 2011–13 nada­wano:
      Ines — ok. 50 razy rocz­nie, Inez — 70, Liwia — 250, Livia — 40.
      Błąd nie powi­nien być więk­szy niż +/-10% — w tym wypadku jest to błąd pomijalny.

     • olga pisze:

      Czyli imie Livia,Livia nie należy do popu­lar­nych imion?dziekuje za odpowiedz :-)

     • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

      Livia ma w Pol­sce 285 użyt­kow­ni­czek, Liwia 2738 (koniec 2011 r.). Nie są więc popularne.

 30. grazyna pisze:

  Świetna strona, doce­niam, podzi­wiam i jesz­cze raz dzięki!

 31. Marta pisze:

  Czy jest mozliwe dotar­cia do nadan imie­nia Marta w roku 1982? Jak ten rocz­nik ma sie do calej dekady lat 80′?
  Z gory dzie­kuje, pozdrawiam

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Moż­liwe pew­nie jest, ale będzie to wyma­gało sporo pracy. Na razie mogę Pani powie­dzieć, że w latach 80. imię nadano 50217 razy, a jego popu­lar­ność rosła — w latach 70. nadano je ok. 15 tys. razy, w 90. ok. 109 tys.
   Na tej pod­sta­wie można osza­co­wać, że w 1982 było 3–3,5 tys. nadań.

 32. Katarzyna pisze:

  Witam. Ponow­nie zapy­tam o popu­lar­ność imie­nia Iwona (nada­łam córce w 2012 r., wywo­łuje małą sen­sa­cję, czy naprawdę obec­nie jest takie rzad­kie wśród małych dziew­czy­nek, choć w latach 80 było chyba dość popu­larne ?) oraz o imię mojej pra­babci, cho­dzi mi o liczbę nadań — Cha­ry­tyna ( na nagrobku wid­nieje Kry­styna, podobno po ślubie musiała zmie­nić, nie pocho­dziła z tere­nów dzi­siej­szej Pol­ski, jed­nak są w naszym kraju kobiety noszące to imię). Z góry dzię­kuję za odpowiedź.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Iwona cie­szyła się wielką popu­lar­no­ścią w latach 70. XX w. — ponad 90 tys. nadań w dzie­się­cio­le­ciu. Nie jest dla mnie jasne, czemu mia­łoby kogo­kol­wiek dzi­wić, nawet jeśli dziś jest nada­wane rzadko. Podob­nie czę­sto są nada­wane ostat­nio np. Wio­letta, Sabina, Aure­lia.
   Z dostęp­nej mi doku­men­ta­cji wynika, że imię Cha­ry­tyna zostało nadane 19 osobom.

   • Katarzyna pisze:

    Dzię­kuję bar­dzo za odpowiedź.Prowadzi Pan bar­dzo cie­kawy blog,często tu zaglą­dam. Pozdra­wiam ser­decz­nie. Kasia.

 33. Agata pisze:

  Dzień dobry,

  Z zain­te­re­so­wa­niem prze­czy­ta­łam arty­kuły na Pana stro­nie. Mam pyta­nie o sta­ty­styki doty­czące imie­nia Agata w latach 80. XX w. – zawsze mia­łam wra­że­nie, iż w moim rocz­niku (1986) było to imię wyjąt­kowo popu­larne, gdyż w szkole i na stu­diach mia­łam zawsze sporo koleżanek-imienniczek (np. w liceum było nas w kla­sie aż pięć). Nie znam jed­nak sta­ty­styk, więc mógł to być przy­pa­dek bądź efekt lokal­nej, a nie ogól­no­pol­skiej mody.

  Ponadto chcia­ła­bym zapy­tać o sta­ty­styki z ostat­nich lat dla imie­nia Bere­nika, a także o Pana prze­wi­dy­wa­nia co do imie­nia Zofia – czy w naj­bliż­szych latach będzie nadal tak popu­larne jak ostat­nio, czy też zanosi się na ten­den­cję spad­kową. Oby­dwa te imiona bar­dzo mi się podo­bają jako ew. imiona dla przy­szłej córki, Zofia może nawet bar­dziej, jed­nak nie chcia­ła­bym aby moje dziecko też miało cztery imien­niczki w kla­sie, tak jak ja niegdyś ;-)

  Pozdra­wiam ser­decz­nie – Agata z Katowic

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   W latach 80. XX w. imię Agata nadano ok. 46,7 tys. razy. Było to imię dość popu­larne, ale daleko mu np. do Anny (ok. 262 tys. nadań w tym dzie­się­cio­le­ciu).
   W okre­sie 2001-10 imię Bere­nika nadano 155 oso­bom.
   Popu­lar­ność Zofii szybko rośnie (ponad 6 tys. nadań w 2013).

 34. Justyna pisze:

  Dzień dobry!

  Mam do Pana kilka pytań.
  Czy mogła­bym się dowie­dzieć na jakiej pozy­cji pod wzglę­dem popu­lar­no­ści z 1991 roku znaj­duje się imię Justyna?
  Jestem bar­dzo cie­kawa, bo rodzice mówili mi, że gdy wybrali dla mnie to imię to wyda­wało im się, że jest bar­dzo ory­gi­nalne. I fak­tycz­nie — rówie­śni­ków o tym imie­niu spo­ty­kam raczej rzadko, ale już młod­sze o kilka lat Justyny poja­wiają się bar­dzo czę­sto. Czy moż­liwy jest tak nagły wzrost popu­lar­no­ści danego imie­nia w prze­ciągu kilku lat? Śmieję się i „zarzu­cam” rodzi­com, że mam takie popu­larne imię w deka­dzie lat 90, jed­nak oni twier­dzą, że gdy mi je nada­wali było wów­czas raczej mało spo­ty­kane.
  Będę wdzięczna za sta­ty­styki. Przy oka­zji chęt­nie się dowiem jak czę­sto nada­wane było moje imię w ostat­nich latach, jeżeli to nie pro­blem.
  Jesz­cze zapy­tam z czy­stej cie­ka­wo­ści — czy imię Leonardo wystę­puje w Pol­sce? Jeżeli tak to czy w ostat­nich cza­sach jest nada­wane? A może Leonard?
  Dzię­kuję z góry bar­dzo za uwagę i odpo­wiedź.
  Pozdra­wiam,
  Justyna

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Justyna to imię bar­dzo popu­larne już od lat 70. XX w. (ponad 50 tys. nadań w dzie­się­cio­le­ciu 1971–80), w następ­nej deka­dzie tych nadań było ok. 93 tys. Lata 90. to już spa­dek popu­lar­no­ści imie­nia, np. w 1991 7859 nadań (11. na liście imion żeńskich), a w 1992 — 7374 (13. pozy­cja). W latach 2001-10 stały spa­dek — od 1760 nadań na początku tego okresu do 838 na końcu (w całej deka­dzie 11836).
   Pro­szę jed­nak pamię­tać, że poszcze­gólne rocz­niki kil­ka­dzie­siąt lat temu były nawet dwu­krot­nie licz­niej­sze niż obecne (uwagi i sta­ty­sty­kach w tym arty­kule).
   Z reje­stru PESEL wynika, że w latach 2001-10 poja­wiło się u nas 137 chłop­ców o imie­niu Leonardo (i 467 Leonard), ale ten rejestr odno­to­wuje też obco­kra­jow­ców zamel­do­wa­nych w Pol­sce, więc nie­ko­niecz­nie są to imiona Polaków.

 35. hanna pisze:

  A jak wyglą­dają sta­ty­styki za ostat­nie dzie­się­cio­le­cie dla imion: Cie­szy­mir, Doma­goj, Doma­rad Dro­go­mir, Duszan, Lubian, Miło­wan, Namir, Nie­mir, Sie­ciech, Sam­bor, Skar­bi­mir, Wojan, Zie­mo­wit?
  I z żeńskich Ojcu­miła oraz Nawojka?

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   W latach 2001-10 nadane: Cie­szy­mir 0, Doma­goj 0, Doma­rad 0, Dro­go­mir 0, Duszan 12, Lubian 0, Miło­wan 0, Namir 0, Nie­mir 3, Sie­ciech 0, Sam­bor 112, Skar­bi­mir 3, Wojan 0, Zie­mo­wit 295, Ojcu­miła 0, Nawojka 14.

 36. bartosz pisze:

  Z góry prze­pra­szam, że tak dużo, ale jeśli zna­la­złby Pan chwilkę to mam prośbę o poda­nie ilo­ści nadań w ostat­nich latach nastę­pu­ją­cych imion:

  Bojan
  Dale­mir
  Dali­bor
  Damir
  Dejan
  Dobro­mir
  Gnie­wo­mir
  Jaro­mir
  Kor­dian
  Lubo­mir
  Ludo­mir
  Mieszko
  Milan
  Rado­mir
  Rado­wan
  Sła­wian
  Sto­jan
  Szczęsny

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Liczby doty­czą okresu 2001-10: Bojan 2, Dale­mir 0, Dali­bor 0, Damir 15, Dejan 6, Dobro­mir 41, Gnie­wo­mir 41, Jaro­mir 114, Kor­dian 1137, Lubo­mir 28, Ludo­mir 8, Mieszko 846, Milan 661, Rado­mir 53, Rado­wan 0, Sła­wian 0, Sto­jan 0, Szczę­sny 0.

 37. Tiffany pisze:

  Witam, chcia­ła­bym się dowie­dzieć o sta­ty­styki dla imie­nia Tif­fany. Ile osób jest w Pol­sce o tym imie­niu? Była­bym wdzięczna za wszel­kie infor­ma­cje.
  Pozdrawiam!

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Imię Tif­fany odno­to­wano w bazie PESEL 54 razy. Pro­szę pamię­tać, że nie muszą to być imiona Polek, bo PESEL reje­struje też dane obco­kra­jow­ców prze­by­wa­ją­cych w Pol­sce przez co naj­mniej 3 mie­siące.
   Oprócz tego są Tifani 3, Tifany 3, Tif­fani 5, Tyfany 2.

 38. Anna pisze:

  Witam.Chciałabym zapy­tać jesz­cze o liczbę nadań imion:Pelagia,Bronisława,Bronisław i Flora w poszcze­gól­nych latach minio­nej dekady.Z góry dziękuję.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Pela­gia 2 (kolejno 2001-10: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)
   Bro­ni­sława 10 (3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 2)
   Bro­ni­sław 90 (3, 4, 6, 3, 2, 4, 15, 19, 15, 19)
   Flora 11 (0, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 4, 2)

 39. ksiezna_pani pisze:

  Popro­szę o dane doty­czące Bibiany i Bibianny. Cho­dzi mi o okres 2001 — 2011.

  Dzię­kuje!

 40. bartosz pisze:

  Dzień dobry!

  Chciał­bym zapy­tać czy w Pol­sce wystę­puje w ogóle jakie­kol­wiek sło­wiań­skie imię zawie­ra­jące cząstkę „goj”? Bar­dzo podoba mi się imię Gojan, lecz chyba jest za rzad­kie, aby nadać je dziecku. Wła­ści­wie to nie rzad­kie, a w ogóle nie­znane na naszym grun­cie.. chyba, że się mylę?

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   W połu­dnio­wej Sło­wiańsz­czyź­nie wystę­pują imiona z cząstką goj, np. Gojko (nie zna­la­złem współ­cze­snego śladu imie­nia Gojan, imię takie znane jest chyba tylko ze średnio­wie­cza). To goj zna­czyło «dosta­tek, dobro­byt, bogac­two, obfitość».

 41. Anna pisze:

  A jak to było w latach 2001–2010 z imio­nami Wincenty,Tarsylia,Ludwika,Ludwina,Waleria?Z góry dziękuję.

 42. ksiezna_pani pisze:

  Witam. Chcia­łam zapy­tać o sta­ty­styki doty­czące imion Flo­ren­cja, Koryna/Korynna, Dina, Wergi­lia, Wir­gi­lia, Wir­gi­nia Aurora, Kre­scen­cja, Matea, Lea, Ariadna, Chio­nia, Wiara, Nadzieje, Miłość.

  Pozdra­wiam i dziękuje!

  • ksiezna_pani pisze:

   I jesz­cze Jor­dan, Emma, Stella i Bar­naba. Odno­śnie Jor­dana, wiem, że jego żeńską formą jest Jor­dana, ale czy Jor­da­nie też pozna trak­to­wać jako formę tego imie­nia? I czy Stel­lana (szwedz­kie imię) może być męskim odpo­wied­ni­kiem Stelli?

   • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

    Jor­dan 798, Emma 2158, Stella 1529, Bar­naba 178.
    Czy cho­dzi o imię Jor­da­nia? Nigdzie takiego nie zna­la­złem, ale mogłoby być warian­tem Jor­dany.
    Stel­lan to praw­do­po­dob­nie imię pocho­dzące z języka sta­ro­nor­dyc­kiego, jeśli tak, nie może być męskim odpo­wied­ni­kiem łaciń­skiej Stelli.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Podaję łączną liczbę nadań, czyli odkąd PESEL to reje­struje (~100 lat?): Flo­ren­cja 20 (Flo­ren­cia 31), Koryna 198, Korynna 2, Dina 215, Wergi­lia 0, Wir­gi­lia 15, Wir­gi­nia 1337, Aurora 113, Kre­scen­cja 31, Matea 15, Lea 358, Ariadna 315, Chio­nia 8 (Chionja 2), Wiara 26, Nadzieja 6722, Miłość 2.

 43. Anna pisze:

  Witam.Chciałabym zapytać,ile nadań w poszcze­gól­nych latach dekady 2001–2010 miały takie imiona,jak:Teodor,Anatolia,Floriana,Florianna.Z góry dziękuję.

 44. Magdalena pisze:

  Witam ser­decz­nie,
  jeśli można chcia­ła­bym zapy­tać o sta­ty­styki dla imie­nia Sera­fin, mamy syna o tym imie­niu, zdaje sobie sprawę że to nie­zbyt popu­larne imię, ale jestem cie­kawa jak to wygląda w sta­ty­sty­kach w latach ubie­głych.
  Z góry dzię­kuje i pozdrawiam.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Do końca 2011 r. imię nadano 697 Pola­kom, naj­wię­cej (123) uro­dziło się latach 30. XX w., a w deka­dzie 2001-10 — 86 (mak­si­mum, bo 15, w 2007, ale w 2001 nie było ani jed­nego Sera­fina). Oczy­wi­ście porów­na­nia są trudne, bo dziś rodzi się prze­szło połowa mniej dzieci niż przed wojną.

 45. Jarek pisze:

  Witam.

  Chcia­ła­bym się dowie­dzieć czy imię Jaro­sław jest czę­sto nada­wane w Polsce.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   W ostat­nim wieku imię miało bli­sko 215 tys. nadań (ok. 40 miej­sca w ran­kingu naj­po­pu­lar­niej­szych imion), ale w deka­dzie 2001-10 tylko 2195 (ok. 90 miejsca).

 46. Mariusz pisze:

  Dzień dobry.
  Inte­re­suje mnie czę­sto­tli­wość nada­wa­nia imie­nia Ludwik w ostat­nich 5 latach.
  Z góry dzię­kuje za odpowiedź.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Mam szcze­gó­łowe dane za okres 2001-10, było kolejno tak: 6, 18, 18, 19, 15, 21, 23, 27, 23, 31 = 201. Z tego wynika, że w następ­nych latach było ok. 30 rocznie.

 47. Jacek pisze:

  Witam, chciał­bym dowie­dzieć się jaka jest ogólna popu­lar­ność imie­nia Arianna w takiej wła­snie for­mie. Oraz ile razy było nadane w roku 2013 i w latach poprzednich.

  Dzię­kuje i pozdrawiam :)

 48. Rebeka pisze:

  Witam. Chcia­ła­bym się dowie­dzieć ile osób nosi teraz imię Rebeka w Pol­sce, ale rów­nież jak wyglą­dają sta­ty­styki, kiedy było naj­po­pu­lar­niej­sze, czy obec­nie „wymiera”, czy nadal jest wybie­rane przez rodziców?

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Do 2012 roku nadano je 109 razy, a w deka­dzie 2001-10 — 52, naj­wię­cej, 10 nadań, w 2004. Tak więc bywa wybie­rane przez rodzi­ców, ale bar­dzo rzadko.

 49. Aleksandra pisze:

  Witam ser­decz­nie!!
  Chcia­łą­bym zapy­tać sie Pana Dok­tora o sta­ty­styki imie­nia Pola. Spo­dzie­wam się córki,Imie to było naszym faworytem,jednak w moim odczu­ciu jego popu­lat­ność bar­dzo wzro­sła ostat­nimi czasy.Czy myśli Pan, ze ma ono szansę zna­leżć się w pierw­szej dzie­siatce?? Nie chcia­ła­bym aby cór­cia była jedną z kilku Pól w przed­szkolu czy szkole.Pozdrawiam!!

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Widać mocną ten­den­cję do wybie­ra­nia imion skró­co­nych, np. Lena, Nina, a doty­czy to też Poli. Imię w 2001 nadano 142 dziew­czyn­kom, a w 2012 już 1842. Zna­la­zło się więc na 27. pozy­cji, z wiel­kimi szan­sami na miej­sce w pierw­szej dziesiątce.

 50. Ewa pisze:

  Witam ser­decz­nie,

  Chcia­ła­bym poznać histo­rię nada­wa­nia w Pol­sce imie­nia Ida­lia. Wiem tylko tyle, że było ono znacz­nie bar­dziej popu­larne w XIX wieku, niż obec­nie, choć wydaje mi się, że od pew­nego czasu znowu wraca do łask. Mojej córce nada­łam imię Ida­lia w 2008 roku, chęt­nie dowie­dzia­ła­bym się o jego popu­lar­no­ści do tego roku, oraz, o ile to moż­liwe, także od 2008 roku do chwili obec­nej.
  Z góry bar­dzo dzię­kuję za pomoc i pozdra­wiam,
  Ewa

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   W blogu jest arty­kuł o tym imie­niu. Czy w XIX w. było bar­dziej popu­larne niż obec­nie (681 nadań), nie da się usta­lić, bo nie mamy odpo­wied­nio szcze­gó­ło­wych danych. Udało mi się tylko stwier­dzić, o czym pisa­łem w Słow­niku imion, że imię to, które poja­wiło się pod koniec XVIII w., było dość popu­larne w sfe­rach wyż­szych.
   Odkąd mamy szcze­gó­łowe dane, tzn. od. ok. 100 lat, wia­domo, że było nada­wane śred­nio ok. 5 razy rocz­nie. W deka­dzie 2001-10 jest lekki wzrost: 125 nadań, przy czym 38 w ostat­nim roku tego okresu.

   • Ewa pisze:

    Bar­dzo dzię­kuję za te infor­ma­cje. Arty­kuł oczy­wi­ście prze­czy­ta­łam w pierw­szej kolej­no­ści, ale nie zna­la­złam w nim danych doty­czą­cych czę­sto­ści nada­wa­nia tego imie­nia, stąd moje pyta­nie. Cza­sem spo­ty­kam się ze zdzi­wie­niem bądź nie­do­wie­rza­niem, gdy przed­sta­wiam córkę, gdyż Ida­lia jest imie­niem zupeł­nie nie­spo­ty­ka­nym, żeby nie powie­dzieć — nie­zna­nym, mimo, że można je spo­tkać choćby w pol­skiej lite­ra­tu­rze. Aż zadzi­wia fakt, że tak wdzięczne, bar­dzo kobiece imię w ostat­nim stu­le­ciu nosiło mniej niż tysiąc kobiet w Pol­sce. Z dru­giej strony, cie­szy mnie, że córka nie jest jedną z kil­ku­na­stu Ida­lek w kla­sie, daje to choćby w nikłym stop­niu poczu­cie pew­nego rodzaju indy­wi­du­al­no­ści i wyjąt­ko­wo­ści.
    Zasta­no­wił mnie fakt nada­wa­nia tego imie­nia wśród tzw. wyż­szych sfer, o czym Pan wspo­mniał powy­żej. Czy nie było ono znane bądź z jakie­goś powodu nie chciano go nada­wać w niż­szych kla­sach spo­łecz­nych? Zapewne są jakieś prze­słanki, które powo­dują, że nie­które imiona są ściśle zwią­zane z pew­nymi gru­pami spo­łecz­nymi lub kul­tu­ro­wymi, w tym przy­padku jed­nak nie umiem zna­leźć takiego związku.
    Jesz­cze raz bar­dzo dzię­kuję za pomoc i cenne infor­ma­cje,
    Pozdra­wiam ser­decz­nie,
    Ewa

    • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

     O tym, że imię było nada­wane w sfe­rach wyż­szych, wiemy i bez­po­śred­nio, i pośred­nio. Pierw­szą znaną kobietą o tym imie­niu jest Mał­go­rzata Ida­lia Światopełk-Czetwertyńska, zd. Gro­chol­ska (1782–1846), potem nosiła je m.in. Ida­lia Potocka (1792–1859). Infor­ma­cje pośred­nie mamy z lite­ra­tury: noszą je hra­bina w Fan­ta­zym Sło­wac­kiego i baro­nowa w Trę­do­wa­tej Mnisz­kówny. Imię zresztą wywo­dzi się z mito­lo­gii grec­kiej, a takie imiona (np. Apollo, Nar­cyza) u nas chyba w ogóle poza sfe­rami ary­sto­kra­tycz­nymi i inte­li­genc­kimi nie były nada­wane. Poja­wie­nie się imie­nia w XVIII w. rodzi przy­pusz­cze­nie, że stało się to pod wpły­wem francuskim.

     • Ewa pisze:

      Jesz­cze raz dzię­kuję za tak wyczer­pu­jące informacje.

      Ser­decz­nie pozdra­wiam,
      pełna podziwu i uzna­nia dla Pań­skiej wie­dzy,
      Ewa

 51. Zyta pisze:

  Witam. Chcia­łam zapy­tać o sta­ty­styki doty­czące mojego imie­nia — Zyta. Czy uważa Pan, że jego popu­lar­ność może róż­nić się w zależ­no­ści od regionu? We wschod­niej Pol­sce, skąd pocho­dzę, wielu ludzi go nie zna, nie dziwi ono nato­miast osób z zachod­niej czę­ści kraju (zda­rza się nawet, że wspo­mi­nają o zna­nych im lub spo­krew­nio­nych z nimi Zytach).

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Imię to było nada­wane we wszyst­kich regio­nach Pol­ski, nie znaj­duję więc dowodu, by ist­niały jakieś istotne regio­nalne róż­nice w jego popu­lar­no­ści. Drobne róż­nice mogą wyni­kać stąd, że imię to wywo­dzi się z Zachodu, a we wschod­niej Sło­wiańsz­czyź­nie chyba nie było znane.

 52. ksiezna_pani pisze:

  Panie Dok­to­rze, zasta­na­wiam się, co spo­wo­do­wało nagłą i wielką popu­lar­ność
  imie­nia Patry­cja? W pierw­szej poło­wie XX wieku imię to było nie­zwy­kle nie­po­pu­larne, bo miała zale­d­wie 4 nada­nia. Liczby robią wra­że­nie:
  – do roku 1920 odno­to­wano jedną Patry­cję, potem przez 10 lat żadnej;
  – w latach 30. — 3 Patry­cje, potem przez 10 lat znów żadnej;
  – w latach 50. 13 nadań, w 60. — 246, az tu nagle w latach 70. wła­śnie — 10
  693 nada­nia, w 80.- aż 36 tysięcy, a w latach 1990–94 — 22 tysiące.

  To samo tyczy się Patryka, choć był mnie popu­larny niż Patry­cja:
  do 1920 roku 1 nada­nie, potem przez lat
  20 nikt nie wybrał tego imie­nia dla dziecka; nstęp­nie w latach 40. 5 nadań, w
  50. — 7, w 60. — 31, a w 70. — pra­wie 5 tys.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Tak gwał­towna popu­lar­ność imie­nia musi mieć przy­czyny medialne. Naj­bar­dziej zna­nym Patry­kiem lat 70. XX w. był boha­ter Jeziora oso­bli­wo­ści Kry­styny Sie­sic­kiej (książka 1966, film 1972). W poło­wie lat 70. bar­dzo gło­śno było o córce ame­ry­kań­skiego magnata pra­so­wego Wil­liama Hear­sta Patri­cii (ur. 1954), która została porwana przez pewną lewi­cową grupę, a potem przy­stą­piła do swo­ich pory­wa­czy.
   Cele­bryci noszący te imiona (Patrick Swayze, Patri­cia Arqu­ette) poja­wili się dopiero w latach 80., a to oczy­wi­ście dodat­kowo zwięk­szyło modę na nie.

 53. Paulina pisze:

  A jak przed­sta­wia się sytu­acja z imie­niem Feli­cja?
  Z góry dzię­kuję za odpowiedź.

 54. Konrad pisze:

  Dzień dobry,
  chciał­bym dowie­dzieć się jak sprawa wygląda dla imie­nia Adolf? imię ska­zane z oczy­wi­stych wzglę­dów na nie­chęć społeczną.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Do końca 2011 r. nadane ok. 15300 oso­bom, głów­nie przed wojną. Rymut odno­to­wuje nada­nia w okre­sie powo­jen­nym, np. w latach 40. XX w. było ich 1886, w następ­nym dzie­się­cio­le­ciu 599, w kolej­nych: 147, 22, 5, 2 (do 1994). W czę­ści to może imiona obco­kra­jow­ców. Od 2001 nie nadane ani razu.

 55. Tomasz pisze:

  Podoba nam się imię Marika. Czy możemy pro­sić o poda­nie sta­ty­styki wystę­po­wa­nia tego imienia?

 56. ksiezna_pani pisze:

  Witam!
  Czy mogła­bym popro­sić o liczbę nadań nastę­pu­ją­cych imion: Klara, Józe­fina, Kle­mens, Zachary, Gustaw, Feliks? Inte­re­suje mnie okres od 2001 roku do 2010 roku. Mam jesz­cze jedną prośbę, czy mógłby Pan podać ety­mo­lo­gię nazwisk Sater­nus, Sakaus/Sakałus oraz Hilse?

  Z góry dzię­kuje oraz pozdrawiam

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Z imio­nami jest tak (pierw­sza cyfra to okres 2001-10, potem z roz­bi­ciem na poszcze­gólne lata):
   Klara, 2272, 116, 115, 130, 155, 216, 214, 232, 290, 343, 461
   Józe­fina, 88, 5, 9, 5, 8, 11, 7, 8, 14, 6, 15
   Kle­mens, 117, 13, 7, 11, 7, 17, 11, 8, 13, 15, 15
   Zachary, 77, 3, 2, 1, 7, 5, 8, 10, 13, 12, 16
   Gustaw, 644, 26, 27, 39, 40, 44, 50, 65, 117, 122, 114
   Feliks, 320, 13, 10, 13, 25, 21, 32, 36, 47, 58, 65

   • ksiezna_pani pisze:

    Wiem, że nie jest Pan wróż­bitą ;) ale jak wg Pana Dok­tora poto­czą się losy Klary? Nie da się zaprze­czyć, że jej liczba nadań rośnie i dla­tego zasta­na­wiam się, jak daleko zaj­dzie to imię, i do któ­rej dzie­siątki zawita?

    • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

     Ostat­nio imię to pewną popu­lar­no­ścią cie­szyło się 100 lat temu, teraz ona wraca (461 nadań w 2010), ale na razie to wystar­cza na 8. dzie­siątkę. Nie ma jakichś spe­cjal­nych zalet, które umoż­li­wi­łyby mu wygra­nie kon­ku­ren­cji z bar­dzo mod­nymi ostat­nio skró­ce­niami typu Maja, Lena, Nina. Mogłoby się wybić bar­dziej, gdyby poja­wiło się jakieś wspar­cie medialne, czyli fil­mowa boha­terka o tym imie­niu albo celebrytka.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   A z nazwi­skami tak:
   1) Sakaus/Sakałus praw­do­po­dob­nie od bia­ło­ru­skiego sakal ‘sokół’, może od litew­skich nazw oso­bo­wych Saka­las, Saka­lis. Hen­ryk Mar­tenka pod­po­wiada też moż­liwe pocho­dze­nie od tatar­skiego sakał (bro­dacz).
   2) Hilse — pew­nie ger­mań­skie, podej­rze­wam, że z tego samego źródła co angiel­skie Hill, Hills itp., tzn. od sta­ro­an­giel­skiego hyll (dziś hill ‘wzgó­rze’.
   3) Sater­nus — arty­kuł w blogu red. Mar­tenki: http://nazwisko.blogspot.com/2013/11/nazwisko-z-szaasu.html.

   • ksiezna_pani pisze:

    Bar­dzo Panu dziękuje!

    Czy mogła­bym popro­sić o liczbę nadań Lawi­nii, Pene­lopy, Del­finy, Sera­finy, Dru­zjanny, Olim­pii, Ceza­rii, Dio­ni­zji i Anatola?

    Z góry dziękuje!

    • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

     Podaję liczbę nadań odkąd są pro­wa­dzone sta­ty­styki do roku 2011 włącz­nie, a w nawia­sie liczba nadań a w latach 2001–2010 (naj­pierw łącznie, potem w kolej­nych latach).
     Lawi­nia 57 (14: 0, 1, 1, 1, 1, 2, 5, 2, 1, 0)
     Pene­lopa 13 (2: 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
     Del­fina 458, (45: 4, 6, 7, 7, 6, 6, 2, 3, 3, 1)
     Sera­fina 1166 (8: 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 2)
     Dru­zjanna 0
     Olim­pia 4071 (770: 72, 56, 73, 95, 79, 87, 84, 80, 87, 57)
     Ceza­ria 207 (0)
     Dio­ni­zja 56 (0)
     Ana­tol 4433 (80: 2, 6, 2, 10, 6, 5, 12, 10, 14, 13)

     • ksiezna_pani pisze:

      Panie Dok­to­rze, dziś w cza­sie prze­glą­da­nia doku­men­tów z prze­łomu lat 40-tych oraz 50-tych, natknę­łam się na kobietę o imie­niu Heli­bia lub Hel­bia (nie jestem pewna pisowni, ale na 100% jedna z tych form jest poprawna). Dodam, że owa pani miała korze­nie ukra­iń­skie, ale uro­dziła się i wycho­wała w Pol­sce, a także nosiła stricte pol­skie nazwi­sko. Czy mógłby Pan Dok­tor napi­sał coś na temat tego imie­nia? Nie­stety inter­net milczy.

      Pozdra­wiam i dziękuje!

     • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

      A o imie­niu Hel­bia będzie osobny arty­kuł. Już jutro, myślę.

 57. Joanna pisze:

  Dzień dobry. Czy zauważa się w ostat­nich latach wzrost nada­nia imie­nia Witold? Mam takie wra­że­nie, a nie chcia­ła­bym dać syn­kowi imie­nia, które jest zbyt popularne.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Owszem, zauważa się, w okre­sie 2001–2010 było tak: 137, 107, 129, 136, 152, 216, 216, 232, 291, 311 =1927. Mimo wszystko nie jest to dużo, bo w 2010 Witold był na 83 miej­scu wśród imion męskich. Dla porów­na­nia: w latach 50. XX w. imię nadano ponad 18 tys. razy.

 58. Anna pisze:

  Witam.Czy mogła­bym popro­sić o dane za lata 2001–2010 dla imie­nia Florentyna?Z góry dziękuję.

 59. Adam pisze:

  Witam,
  czy ma Pan dane o licz­bie nadań imie­nia Kuba (nie Jakub) w ostat­nich 10 latach?
  Dzię­kuję za odpowiedź.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Mam dokładne dane za lata 2001–2010, kolejno: 224, 275, 300, 357, 412, 567, 634, 750, 750, 747 (razem 5016). Z tego można wnio­sko­wać, że w póź­niej­szych latach nada­wano je ok. 750 razy rocznie.

 60. Daria pisze:

  Czy jest Pan w sta­nie odpo­wie­dzieć mi jak sytu­acja wygląda z imie­niem Daniela w 2012 i 2013?
  Pozdrawiam

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Nie mam dokład­nych danych za te lata, ale w okre­sie 2001–2010 liczba nadań była taka: 61, 54, 48, 34, 51, 38, 32, 41, 30, 19, razem 408.
   Z tego spadku można wnio­sko­wać, że obec­nie nadaje się je kilka, naj­wy­żej kil­ka­na­ście razy rocznie.

 61. Olga pisze:

  Witam Pana ser­decz­nie,
  tra­fi­łam tu,ponieważ szu­kam cie­ka­wego imie­nia dla swo­jej jesz­cze nie­na­ro­dzo­nej córeczki. Chcia­ła­bym żeby to było imię mało popu­larne, ale narze­czony nie zga­dza się na żadne, które mi się podoba :) Pozo­stało nam do wyboru Kor­ne­lia lub Mar­ce­lina (oba imiona są na liście naj­po­pu­lar­niej­szych nie­stety…) Chcia­ła­bym wie­dzieć, jak te imiona mają się do wzro­stu co roku swo­jej popu­lar­no­ści, tzn. czy np. jest szansa, że za rok, dwa trzy, będą jed­nymi z kilku (a nie kil­ku­dzie­się­ciu) naj­po­pu­lar­niej­szych? Oczy­wi­ście czy­sto sta­ty­stycz­nie, prze­cież tego nikt nie przewidzi.

  Cie­kawi mnie jesz­cze, jak wygląda popu­lar­ność mojego imie­nia (Olga) na rok 1986 i teraz oraz jak teraz przed­sta­wia się nada­wa­nie imie­nia Wanda (to mój fawo­ryt, nie­stety nikomu prócz mnie się nie podoba :) )
  Z góry dzię­kuję za odpo­wiedź i pozdrawiam.

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Liczba nadań imie­nia Kor­ne­lia w latach 2001-10 wyglą­dała tak: 549, 607, 864, 948, 950, 1059, 1152, 1257, 1367, 1342.
   Mar­ce­lina: 625, 691, 682, 565, 596, 591, 741, 840, 785, 776. W 2012 Kor­ne­lia 1747 (28. miej­sce), Mar­ce­lina 1009 (46.). Raczej nie­praw­do­po­dobne, żeby miały zna­leźć się w pierw­szej dzie­siątce i to w ciągu naj­bliż­szych kil­ku­na­stu lat. Uza­sad­nie­nie znaj­dzie Pani w moim arty­kule o naj­po­pu­lar­niej­szych imio­nach w 2013 roku.
   Wanda jest obec­nie rzadko nada­wa­nym imie­niem — 231 nadań w całym poprzed­nim dziesięcioleciu.

 62. Katarzyna pisze:

  Jestem w 3 mie­siącu ciąży i zależ mi żeby moja córka nie miała popu­lar­nego imie­nia ‚podoba bar­dzo mi się Blanka i Anto­nina, ale jestem w roz­pa­czy bo widze że te imiona są popularne ;(

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Wzrost popu­lar­no­ści obu imion praw­do­po­dob­nie się zatrzy­mał po okre­sie szyb­kiego wzro­stu w poprzed­nim dzie­się­cio­le­ciu. W przy­padku Anto­niny na pozio­mie ~2300 nadań rocz­nie, czyli dość wyso­kim, w przy­padku Blanki ~1050 rocz­nie, a więc średnim.

 63. Dominika pisze:

  A jakie imiona dam­skie były popu­larne w 1998 roku do 20 miej­sca, bo wydaje mi się , że moje imie (Domi­nika jest bar­dzo popu­larne)? Dzię­kuje i pozdrawiam

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   W 1998 było tak: Alek­san­dra, Nata­lia, Karo­lina, Klau­dia, Pau­lina, Patry­cja, Anna, Kata­rzyna, Mag­da­lena, Wero­nika, 11. Domi­nika — 5353 nada­nia, Wik­to­ria, Monika, Marta, Julia, Mar­tyna, Agnieszka, Kinga, Joanna, Agata. Obszer­niej­sze sta­ty­styki za cały okres 1991–2000 są w mojej książce „Nasze imiona” (obec­nie dostępna jako e-book).

 64. NICOLA pisze:

  Witam. Czy ma pan link do jakie­goś wykresu z imio­nami żeńskimi z 2000 roku? Chcia­ła­bym zoba­czyć, czy moje imię się tam znajduje ;)

 65. Łukasz pisze:

  dzień dobry.
  czy macie może pań­stwo dane na temat naj­po­pu­lar­niej­szych imion nada­wa­nych w roku 1973?
  dziękuję

 66. Szymon pisze:

  Witam,

  Szu­kam sta­ty­styk dla imie­nia Syriusz. Ilu jest w Pol­sce?
  Czy w Pol­sce jest ktoś o imie­niu San­tiago? Niby to ibe­ryj­ski odpo­wied­nik Jakub…

  Z góry dzię­kuję za pomoc,
  Pozdrawiam,

 67. Sylwia pisze:

  Witam,

  Czy mogła­bym się dowie­dzieć jak wyglą­dają sta­ty­styki dla imie­nia Melisa? Nigdzie takich infor­ma­cji nie mogę zna­leźć więc jeśli byłaby taka moż­li­wość to będę bar­dzo wdzięczna:)

  Pozdra­wiam:)

  • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

   Imię Melisa zostało nadane 279 razy (do końca 2011, dane Peselu), przy czym 136 razy w latach 2001-10. Jest też Melissa (odpo­wied­nio: 232 i 106).

   • Sylwia pisze:

    Bar­dzo dzię­kuję za odpowiedź:)

    Czyli w 2011 roku było wię­cej nadań niż pod­czas całej dekady, to ciekawe.

    Dzię­kuję za infor­ma­cję, świetna stronka.

    Pozdra­wiam

    • Jan Grzenia Jan Grzenia pisze:

     Chyba nie wyra­zi­łem się jasno. „Do końca 2011″ zna­czy odkąd pro­wa­dzone są sta­ty­styki, czyli coś od lat 20. XX w. Co ozna­cza, że imię nadano 279 razy w ogóle, w tym 136 w latach 2001-10. W tym okre­sie w kolej­nych latach imię to nada­wano 10, 19, 13, 20, 17, 10, 15, 12, 10, 10 razy. Za 2011 nie mam infor­ma­cji, ale pew­nie podobnie.

     • Sylwia pisze:

      Dzię­kuję za wyja­śnie­nie. Zupeł­nie odwrot­nie zro­zu­mia­łam Pana wypo­wiedź za pierw­szym razem. W każ­dym razie cie­ka­wość moja została dzięki Panu cał­ko­wi­cie zaspokojona:)

      Pozdra­wiam i dzię­kuję za taką stronkę. Naprawdę można się wiele cie­ka­wych rze­czy dowiedzieć.

 68. Jagna_ pisze:

  Witam,

  super strona/blog… można zna­leźć wiele cen­nych infor­ma­cji na temat imion, szcze­gól­nie, jeśli oczkuje się dziecka.

  Mam pyta­nie: zna­la­złam na stro­nie sta­ty­stykę 3 naj­po­pu­lar­niej­szych imion w art. „Jak mie­rzyć popu­lar­ność imion?”.

  Pró­bo­wał Pan może zro­bić pro­cen­towe zesta­wie­nie np. pierw­szej 10 czy 20 za ostat­nie lata dla całej Polski?

  Pozdra­wiam!

Trackbacki/Pingbacki

 1. Nasze Imiona. Kompendium wiedzy o nazwach własnych | 1lo.sanok.pl

Zostaw odpowiedź

CommentLuv badge
 Komentarze podlegają moderacji -- komentuj tak, jak chciałbyś, żeby komentowano u Ciebie; maksymalna liczba znaków: 3000.

Małgorzata, portret imieniaKrzysztof, portret imienia


Archiwa

Dobre książki

Skąd się wzięło moje nazwisko?
Portrety Imion: Anna
Inteligencja Twojego dziecka

Nota autorska

© by Jan Grze­nia 2011–2013. Wszel­kie prawa zastrze­żone.
Kopio­wa­nie tek­stów z tego blogu jest dozwo­lone pod warun­kiem, że pod cyto­wa­nym tek­stem zosta­nie podane imię i nazwi­sko autora oraz adres strony.
Pro­szę więc sko­pio­wać rów­nież to: Jan Grze­nia, http://nasze-imiona.pl.