Najczęściej nadawane imiona w Słowenii | Nasze Imiona
Imiona Polek i Polaków, pochodzenie, znaczenie, rankingi, imiennicy, zdrobnienia, porady i mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Jedyny taki blog w Internecie.

Słowenia, rok 2011

Bar­dzo cie­kawa sta­ty­styka ze Sło­we­nii. Poucza­jąca szcze­gól­nie, bo to rów­nież kraj sło­wiań­ski, być może więc uda się zna­leźć cie­kawe analogie;-)

Poza tym tabelka zawiera dane w innych zesta­wie­niach sta­ty­stycz­nych na temat nazw oso­bo­wych nie­do­stępne. Mamy tu po kolei:

1) Numer kolejny w rankingu.

2–3) Naj­po­pu­lar­niej­sze imiona męskie i żeńskie.

4) Naj­czę­ściej spo­ty­kane nazwiska.

5–6) Naj­czę­ściej spo­ty­kane połą­cze­nia imion i nazwisk.

Źródło: Sta­ti­sti­čni urad Repu­blike Slo­ve­nije (Sta­ti­sti­cal Office of the Repu­blic of Slo­ve­nia), www.stat.si, stan na 1.01.2011.

1

2

3

4

5

6

1

Franc

Marija

Novak

Jožef Horvat

Marija Novak

2

Janez

Ana

Horvat

Franc Novak

Marija Horvat

3

Anton

Maja

Kova­čič

Franc Horvat

Marija Krajnc

4

Ivan

Irena

Krajnc

Janez Novak

Marija Poto­čnik

5

Jožef

Mojca

Zupa­nčič

Anton Novak

Marija Zupa­nčič

6

Andrej

Mateja

Kovač

Ivan Novak

Marija Kova­čič

7

Marko

Jožefa

Poto­čnik

Štefan Horvat

Ana Novak

8

Jože

Nataša

Mla­kar

Jože Novak

Marija Kos

9

Mar­jan

Nina

Vid­mar

Franc Krajnc

Marija Kovač

10

Peter

Bar­bara

Kos

Andrej Novak

Marija Mla­kar

 

Dobre? Poin­for­muj o tym znajomych!

Zostaw odpowiedź

CommentLuv badge
 Komentarze podlegają moderacji -- komentuj tak, jak chciałbyś, żeby komentowano u Ciebie; maksymalna liczba znaków: 3000.

Małgorzata, portret imieniaKrzysztof, portret imienia


Archiwa

Dobre książki

Skąd się wzięło moje nazwisko?
Portrety Imion: Anna
Inteligencja Twojego dziecka

Nota autorska

© by Jan Grze­nia 2011–2013. Wszel­kie prawa zastrze­żone.
Kopio­wa­nie tek­stów z tego blogu jest dozwo­lone pod warun­kiem, że pod cyto­wa­nym tek­stem zosta­nie podane imię i nazwi­sko autora oraz adres strony.
Pro­szę więc sko­pio­wać rów­nież to: Jan Grze­nia, http://nasze-imiona.pl.