Kalendarz imienin - marzec | Nasze Imiona
Imiona Polek i Polaków, pochodzenie, znaczenie, rankingi, imiennicy, zdrobnienia, porady i mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Jedyny taki blog w Internecie.

Kalendarium imieninowe – marzec

Czyje imie­niny obcho­dzimy w marcu?

Według kalen­da­rza

1. Albina, Anto­nii, Anto­niny, Dawida, Eulo­giu­sza, Feliksa, Her­ku­lana, Her­ku­lesa, Joanny, Józefa, Niki­fora, Pio­tra, Radosława

2. Heleny, Hen­ryka, Krzysz­tofa, Krzysz­tofy, Pio­tra, Rado­sława, Rado­sza, Rasława, Sym­pli­cju­sza, Symplicego

3. Anzelma, Ger­wina, Hie­ro­nima, Kune­gundy, Maryny

4. Adriana, Hadriana, Euge­niu­sza, Kazi­miery, Kazi­mie­rza, Lucju­sza, Walburgi

5. Adriana, Fry­de­ryka, Oli­wii, Wir­gila, Wir­gi­liu­sza, Woj­sława, Wolimira

6. Agnieszki, Bie­drzy­sława, Feli­cyty, Kolety, Mar­cjana, Roz­yny, Róży, Wik­tora, Wiktoriana

7. Morzy­sława, Raj­narda, Tomasza

8. Beaty, Filo­mena, Jana, Juliana, Maryna, Miło­go­sta, Wincentego

9. Beaty, Bru­nona, Fran­ciszki, Kai, Rebeki, Samanty

10. Cypriana, Emila, Emi­liu­sza, Makara, Maka­riu­sza, Maka­rego, Mar­cela, Mar­ce­lego, Melisy, Melity, Sym­pli­cju­sza, Symplicego

11. Ange­liki, Bal­biny, Dro­go­sławy, Kon­stan­cju­sza, Kon­stan­tego, Kon­stan­tyna, Nawoja, Sofro­niu­sza, Sofronii

12. Bożeny, Grze­go­rza, Józe­finy, Justyny, Maksymiliana

13. Bożeny, Cie­szy­mysła, Erne­sta, Kiry, Kry­styny, Patry­cji, Roderyka

14. Ewy, Fabry­cju­sza, Fabry­cego, Jakuba, Leona, Łaza­rza, Matyldy

15. Kle­mensa, Leokry­cji, Lon­gina, Lon­gi­nusa, Lon­giny, Ludwiki, Lukre­cju­sza, Zacha­ria­sza, Zacheusza

16. Abra­hama, Budzi­mira, Cyriaka, Euze­bii, Gabriela, Hen­riety, Hen­ryki, Her­berta, Hia­cynta, Jacka, Jacen­tego, Hila­rego, Iza­beli, Okta­wii, Przybymira

17. Cie­szy­sława, Ger­trudy, Jana, Patry­cju­sza, Patry­cego, Patryka, Reginy, Zbi­gniewa, Zbigniewy

18. Alek­san­dra, Alek­san­dry, Aleksy, Anzelma, Bogu­chwała, Bogu­chwały, Cyryla, Edwarda, Edwardy, Nar­cyza, Narcyzy

19. Bog­dana, Boh­dana, Józefa, Józefy, Józefiny

20. Alek­san­dra, Ambro­żego, Ana­tola, Ana­to­liu­sza, Eufe­mii, Eufe­miana, Eufe­miu­sza, Irm­gardy, Irmy, Irminy, Joachima, Klau­dii, Mau­ry­cego, Rok­sany, Sandry

21. Bene­dykta, Lubo­mira, Ludo­miry, Pafnucego

22. Bal­dwina, Bal­dwiny, Beaty, Ben­we­nuta, Bogu­sława, Kata­rzyny, Leonii, Leon­tyny, Pawła

23. Adriana, Hadriana, Okta­wiana, Pela­giu­sza, Pio­tra, Zbysława

24. Dzier­ży­sława, Gabriela, Kata­rzyny, Marka, Symeona

25. Dyzmy, Ire­ne­usza, Lutochny, Luto­gniewa, Łucji, Marii, Pro­kopa, Tamary, Wień­czy­sława, Wień­czy­sławy, Wolimira

26. Dyzmy, Ema­nu­ela, Ema­nu­eli, Kasjana, Tekli, Teodora

27. Alek­san­dra, Augu­sty, Erne­sta, Jana, Lidii

28. Anieli, Doro­te­usza, Gede­ona, Kastora, Sykstusa

29. Ber­tolda, Eusta­chego, Eusta­chiu­sza, Ludolfa

30. Ama­de­usza, Ame­lii, Anieli, Dobro­mira, Erny, Erne­styny, Jana, Kwi­ryna, Kwi­ryny, Leonarda, Leonardy, Lutobora

31. Acha­cego, Acha­cju­sza, Bal­biny, Bene­dykta, Bie­nia­mina, Dobro­miry, Erne­styny, Gwi­dona, Kor­ne­lii, Myślisława

Na pod­sta­wie książki Nasze imiona.

Dobre? Poin­for­muj o tym znajomych!

Zostaw odpowiedź

CommentLuv badge
 Komentarze podlegają moderacji -- komentuj tak, jak chciałbyś, żeby komentowano u Ciebie; maksymalna liczba znaków: 3000.

Małgorzata, portret imieniaKrzysztof, portret imienia


Archiwa

Dobre książki

Skąd się wzięło moje nazwisko?
Portrety Imion: Anna
Inteligencja Twojego dziecka

Nota autorska

© by Jan Grze­nia 2011–2013. Wszel­kie prawa zastrze­żone.
Kopio­wa­nie tek­stów z tego blogu jest dozwo­lone pod warun­kiem, że pod cyto­wa­nym tek­stem zosta­nie podane imię i nazwi­sko autora oraz adres strony.
Pro­szę więc sko­pio­wać rów­nież to: Jan Grze­nia, http://nasze-imiona.pl.