Zdrobnienia w ofensywie, imiona męskie | Nasze Imiona
Imiona Polek i Polaków, pochodzenie, znaczenie, rankingi, imiennicy, zdrobnienia, porady i mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Jedyny taki blog w Internecie.

Zdrobnienia w ofensywie, imiona męskie

Wśród imion zdrob­nia­łych, które współ­cze­śnie stały się metry­kal­nymi, są Kuba i Bar­tek. W prze­szło­ści mie­li­śmy ich wię­cej, a wyjąt­kowo dużą popu­lar­ność, która prze­trwała do dziś, zyskały imiona Jacek i Janusz. Pierw­sze z nich ok. 50 lat temu, dru­gie już w XVI w. W reje­strze imion nada­wa­nych współ­cze­śnie jest dużo wię­cej cie­ka­wych form.

Sufiks męski będący odpo­wied­ni­kiem żeńskiego –ka ma formę –ek. Oto jak się ujaw­niał na początku 2011 roku: Zenek (11), Prze­mek (15), Wal­dek (18), Witek (22), Janek (26), Jędrek (30), Fra­nek (31), Cza­rek (40), Arek (44), Danek (48), Mirek (46), Tomek (52), Woj­tek (65), Alek i Olek (75+83), Darek (112), Radek (182) i Sła­wek (386) i Zby­szek (1327). Są nawet Kazik (2) i Mun­dek (2) oraz kil­ka­na­ście innych podob­nych form.

Inne przy­rostki two­rzące zdrob­nie­nia imion męskich bywają uży­wane rzadko, np. ogrom­nie kie­dyś pro­duk­tywny sufiks –ko wystę­puje w zasa­dzie tylko w for­mach Sławko (12), Bolko (24), Zbyszko (1097), zna­nych zresztą od średnio­wie­cza (co prawda w średnio­wie­czu nie mie­li­śmy ustawy o aktach stanu cywil­nego). Spiesz­cza­jący przy­ro­stek jest bar­dzo rzadki: Gabryś, Grześ i Jaś (po 2), Adaś i Oleś (po 3), Maryś (4).

Prócz tego mamy kilka skró­ceń bez przy­rost­ków, np. Ignac (11), Stan (16), Sław (19), Alex i Aleks (3844+4246)  oraz oczy­wi­ście Max i Maks (636+878), Maxim, Maxim, Maxym 0raz Mak­sym (182+191+38+2980). Odno­to­wano też zagad­kowe formy Sta­nis (2), Sta­ni­sła (6). Ta ostat­nia wygląda raczej na błędny zapis w reje­strze PESEL-u (co prawda liczba takich błęd­nych zapi­sów mocno zaska­kuje nadmiarem).

Cie­ka­wostką sło­wo­twór­czą zwią­zaną z imio­nami jest two­rze­nie form pochod­nych poprzez uci­na­nie począt­ko­wej czę­ści wyra­zów (bar­dzo rzad­kie w przy­padku wyra­zów pospo­li­tych). Co naj­mniej jedno takie imię męskie się usa­mo­dziel­niło, i obec­nie mamy w Pol­sce 58 Achimów.

Jak widzimy, zasób imion metry­kal­nych posze­rza nam się nie­śmiało, ale po znie­sie­niu ogra­ni­czeń pro­ces ten powi­nien przyśpieszyć.

Dobre? Poin­for­muj o tym znajomych!


Kategoria: Męskie, Statystyki

Zostaw odpowiedź

CommentLuv badge
 Komentarze podlegają moderacji -- komentuj tak, jak chciałbyś, żeby komentowano u Ciebie; maksymalna liczba znaków: 3000.

Małgorzata, portret imieniaKrzysztof, portret imienia


Archiwa

Dobre książki

Skąd się wzięło moje nazwisko?
Portrety Imion: Anna
Inteligencja Twojego dziecka

Nota autorska

© by Jan Grze­nia 2011–2013. Wszel­kie prawa zastrze­żone.
Kopio­wa­nie tek­stów z tego blogu jest dozwo­lone pod warun­kiem, że pod cyto­wa­nym tek­stem zosta­nie podane imię i nazwi­sko autora oraz adres strony.
Pro­szę więc sko­pio­wać rów­nież to: Jan Grze­nia, http://nasze-imiona.pl.