Amerykańskie imiona — amerykańskie nazwiska | Nasze Imiona
Imiona Polek i Polaków, pochodzenie, znaczenie, rankingi, imiennicy, zdrobnienia, porady i mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Jedyny taki blog w Internecie.

Amerykańskie imiona — amerykańskie nazwiska

Jak wia­domo, bar­dzo wiele nazwisk powstało od imion. O nazwi­skach pol­skich można czy­tać w facho­wym blogu, ja opo­wiem o nazwi­skach obcych, naj­pierw o amerykańskich.

Naj­po­pu­lar­niej­szym nazwi­skiem ame­ry­kań­skim jest Smith, co dowo­dzi, że zawód kowala był ceniony już w średnio­wie­czu (kiedy kształ­to­wały się nazwi­ska Euro­pej­czy­ków). Nasze Kowal­ski i Kowal­czyk też należą do naj­czę­ściej spo­ty­ka­nych. Nie pocho­dzi ono jed­nak od imienia.

Oprócz tego w pierw­szej dwu­dzie­stce ame­ry­kań­skich nazwisk są: John­son, Wil­liams, Jones, Brown, Davis, Mil­ler, Wil­son, Moore, Tay­lor, Ander­son, Tho­mas, Jack­son, White, Har­ris, Mar­tin, Thomp­son, Gar­cia, Mar­ti­nez, Robin­son.

Nie trzeba być języ­ko­znawcą, żeby zauwa­żyć 6 nazwisk z cząstką –son, która wska­zuje na syna kogoś nazwa­nego danym imie­niem, są więc syn Johna, Willa itd. To jed­nak nie wszystko, bo od imion pocho­dzą też nazwi­ska Wil­liams, Jones, Davis, Tho­mas, Har­ris, Mar­tin. Hisz­pań­skie Mar­ti­nez z pew­no­ścią też, Gar­cia – najprawdopodobniej.

Jak widać, aż 15 na 20 naj­po­pu­lar­niej­szych nazwisk w USA pocho­dzi od imion.

Dobre? Poin­for­muj o tym znajomych!Zostaw odpowiedź

CommentLuv badge
 Komentarze podlegają moderacji -- komentuj tak, jak chciałbyś, żeby komentowano u Ciebie; maksymalna liczba znaków: 3000.

Małgorzata, portret imieniaKrzysztof, portret imienia


Archiwa

Dobre książki

Skąd się wzięło moje nazwisko?
Portrety Imion: Anna
Inteligencja Twojego dziecka

Nota autorska

© by Jan Grze­nia 2011–2013. Wszel­kie prawa zastrze­żone.
Kopio­wa­nie tek­stów z tego blogu jest dozwo­lone pod warun­kiem, że pod cyto­wa­nym tek­stem zosta­nie podane imię i nazwi­sko autora oraz adres strony.
Pro­szę więc sko­pio­wać rów­nież to: Jan Grze­nia, http://nasze-imiona.pl.