Imiona ze Starego Testamentu | Nasze Imiona
Imiona Polek i Polaków, pochodzenie, znaczenie, rankingi, imiennicy, zdrobnienia, porady i mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Jedyny taki blog w Internecie.

Imiona ze Starego Testamentu

Jed­nym z głów­nych źródeł imion Pola­ków jest Biblia. Cie­kawe jed­nak, że imiona biblijne nie są tak liczne, jak można by ocze­ki­wać. Nadaje się (lub nada­wano) kil­ka­dzie­siąt imion pocho­dze­nia biblij­nego, głów­nie jed­nak te, które znamy z Nowego Testa­mentu, choć ich geneza może być różna, np. Łukasz jest łaciń­skie, Jan, Mate­usz są hebrajskie.

Połącz rozrywkę i zdobywanie wiedzy

Zagadki o imionach

Stary Testa­ment, jak przy­stało na kraj kato­licki, nie cie­szy się u nas wiel­kim wzię­ciem rów­nież w zakre­sie imien­nic­twa. Z imion sta­ro­te­sta­men­to­wych więk­szą popu­lar­ność zyskały tylko Adam, Daniel, Dawid, Ewa, Gabriel, Jakub, Józef, Michał, Rafał i Zuzanna, umiar­ko­wa­nie popu­larne, choć dopiero współ­cze­śnie, stały się Joachim, Judyta, Sara, Tamara, może też Benia­min i Emanuel.

W kra­jach anglo­sa­skich, głów­nie za sprawą pury­ta­nów, upo­wszech­niło się o wiele wię­cej imion sta­ro­te­sta­men­to­wych, np. Abi­gail, Isaac, Jona­than, Rachel. Może więc czeka nas moda na imiona sta­ro­te­sta­men­towe, ale tylko dla­tego, że znamy je jako amerykańskie.

Dobre? Poin­for­muj o tym znajomych!Komentarz: 1 do wpisu “Imiona ze Starego Testamentu”

  1. bajar pisze:

    Ada­mów i innych imion nie­mało ale Emanuel ?

    Teraz ludzi­ska sobie wymy­ślają imiona ame­ry­kań­skie, patrick pol­skie patryk

    po co dzie­cia­kom kom­li­ko­wać tak życie :/

Zostaw odpowiedź

CommentLuv badge
 Komentarze podlegają moderacji -- komentuj tak, jak chciałbyś, żeby komentowano u Ciebie; maksymalna liczba znaków: 3000.

Małgorzata, portret imieniaKrzysztof, portret imienia


Archiwa

Dobre książki

Skąd się wzięło moje nazwisko?
Portrety Imion: Anna
Inteligencja Twojego dziecka

Nota autorska

© by Jan Grze­nia 2011–2013. Wszel­kie prawa zastrze­żone.
Kopio­wa­nie tek­stów z tego blogu jest dozwo­lone pod warun­kiem, że pod cyto­wa­nym tek­stem zosta­nie podane imię i nazwi­sko autora oraz adres strony.
Pro­szę więc sko­pio­wać rów­nież to: Jan Grze­nia, http://nasze-imiona.pl.