Amerykańskie imiona dla chłopców | Nasze Imiona
Imiona Polek i Polaków, pochodzenie, znaczenie, rankingi, imiennicy, zdrobnienia, porady i mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Jedyny taki blog w Internecie.

Amerykańskie imiona dla chłopców

Naj­po­pu­lar­niej­sze imię męskieUSA w ubie­głym roku to Jacob (i tak jest już od roku 1999). A w Pol­sce? Jakub (od 2000).

Następ­nie w ran­kingu ame­ry­kań­skim idą: Ethan, Michael, Jay­den, Wil­liam, w pol­skim nato­miast: Szy­mon, Kac­per, Filip, Michał. U nas nie ma Etha­nów i Jay­de­nów, Wil­hel­mów zaś jest mało, z kolei w USA Simon i Phi­lip / Phil­lip nie mają szcze­gól­nego wzię­cia (3–4 setka w ran­kingu), Casper jest zupeł­nie rzadko nadawany.

Druga jan­ke­ska piątka wygląda nastę­pu­jąco: Ale­xan­der, Noah, Daniel, Aiden, Anthony. Na co Polacy odpo­wia­dają takim zesta­wem: Mate­usz, Bar­tosz, Woj­ciech, Adam, Wik­tor, o kil­ka­na­ście pozy­cji dalej są Antoni i Alek­san­der, kil­ka­dzie­siąt – Daniel. Imię Noe u nas wystę­puje, choć bar­dzo rzadko, Aiden zaś nie. W USA Mat­thew ma duże wzię­cie, Adam i Vic­tor zaś niemałe.

Porów­na­nie to przed­sta­wia się bar­dzo cie­ka­wie, bo widać daleko idącą zbież­ność w modzie imien­ni­czej u nas i za oce­anem, czego nie było w przy­padku imion żeńskich. Nie sądzę jed­nak, żeby­śmy naśla­do­wali Ame­ry­ka­nów pod tym wzglę­dem, podo­bień­stwo wynika raczej z war­to­ści, jakie przy­pi­su­jemy imio­nom (pisa­łem o tym swego czasu w książce Nasze imiona), a te są widocz­nie podobne w obu krajach.

A tu można czy­tać o naj­po­pu­lar­niej­szych imio­nach polskich.

Dobre? Poin­for­muj o tym znajomych!


Kategoria: Męskie, Statystyki

Zostaw odpowiedź

CommentLuv badge
 Komentarze podlegają moderacji -- komentuj tak, jak chciałbyś, żeby komentowano u Ciebie; maksymalna liczba znaków: 3000.

Małgorzata, portret imieniaKrzysztof, portret imienia


Archiwa

Dobre książki

Skąd się wzięło moje nazwisko?
Portrety Imion: Anna
Inteligencja Twojego dziecka

Nota autorska

© by Jan Grze­nia 2011–2013. Wszel­kie prawa zastrze­żone.
Kopio­wa­nie tek­stów z tego blogu jest dozwo­lone pod warun­kiem, że pod cyto­wa­nym tek­stem zosta­nie podane imię i nazwi­sko autora oraz adres strony.
Pro­szę więc sko­pio­wać rów­nież to: Jan Grze­nia, http://nasze-imiona.pl.